www.eobuv.cz využívá technologii pro ukládání a přístup k informacím v počítači nebo jiném uživatelském zařízení připojeného do sítě (zejména při použití souborů cookie). Souhlas s použitím těchto technologií prostřednictvím webových stránek www.eobuv.cz nebo třetích stran za účelem poskytování internetových služeb může být kdykoli změněn nebo zrušen v nastavení prohlížeče. O pravidlech používání souborů cookie se dozvíte více zde: tutaj.”

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a souborů cookies
  internetového obchodu eobuv.cz

  • 1) OBECNÁ USTANOVENÍ
   • 1.1) Tyto zásady ochrany Osobních Údajů Internetového Obchodu, včetně Aplikace, (dále jen "Zásady" ) jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Zákazníky Internetového Obchodu.včetně Aplikace.
   • 1.2) Správcem Osobních Údajů shromážděných prostřednictvím Internetového Obchodu je společnost eobuwie.pl SA se sídlem v Zelené hoře (Adresa a korespondenční adresa: Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polsko), zapsána v Národním soudním registru Zielona Gora, vedeného okresním soudem v Zielona Góra, VIII. obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000541722; NIP (DIČ): 9291353356; Regon (IČO): 970569861; se základním kapitálem ve výši: 2 000 000 zł, plně splaceném; e-mail: info@eobuwie.pl, fax +48 68 419 02 77; Kontaktní telefonní číslo: (+48) 68 422 84 04, 0801 002 024 507 599 050, informační linka ČR: info@eobuv.cz, tel. 480023835 (sazba rovna běžnému hovoru – dle ceníku příslušného operátora), - dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.
   • 1.3) Osobní Údaje Zákazníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"). Osobní údaje jsou data dle ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „Osobní Údaje”);
   • 1.4) Zpracování Osobních Údajů Zákazníků Internetovým Obchodem byly oznámeny Správcem do Veřejného registru zpracování osobních údajů vedených Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00057148.
   • 1.5) Správce se zavazuje obzvlášť pečlivě chránit zájmy subjektů, kterých se údaje týkají a zlvášť garantuje, že zjištěné údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem; shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nejsou podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnými s těmito účely; relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovány a uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu nezbytné nutnou pro dosažení účelu zpracování.
   • 1.6) Všechna slova, fráze a zkratky vyskytující se na této webové stránce a začínající velkým písmenem (např. Prodejci, Internetový Obchod, Elektronická Služba) by měly být chápány v souladu s definicí obsaženou v Obchodních Podmínkách Internetového Obchodu, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu eobuv.cz.
   • 1.7) Jak bylo uvedeno na začátku, při vědomí důležitosti Osobních Údajů Zákazníků Správce chrání nejenom Uživatele internetu nakupující na Internetových Stránkách Obchodu, ale i Zákazníky, kteří poskytli Správci své Osobní Údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tedy:
    • a) internetové stránky https://www.facebook.com a veškerých dalších internetových stránek označených nebo spoluouznačených značkou Facebook (včetně podstránek, mezinárodních verzí, widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž pravidla působení jsou založeny na podmínkách zpřístupněných především na stránce https://www.facebook.com/legal/terms, poskytované Facebook Inc. nebo Facebook Ireland (dále jen Servis Facebook ), prostřednictvím
    • b) funkce Facebook Lead Ads, jejíž účelem je přímý marketing vlastních produtků nebo služeb Správce
    • c) pravidla ochrany a využití osobních údajů jsou Servisem Facebook zpřístupněny np. na stránce https://www.facebook.com/policy.php Správce nemá vliv na znění právních regulací Servisu Facebook včetně těch, které se týkají Osobních Údajů.
    • d) aplikací umožnujících obsluhu Správcem v rámci Servisu Facebook reklamních kampaní, včetně soutěží.
    • e) Aplikace - software (mobilní aplikace) zpřístupněný zákazníkovi prodávajícím, který je určen k instalaci na mobilní zařízení zákazníka a umožňuje zejména využívání internetového obchodu, aniž by zákazník musel spustit webový prohlížeč;
  • 2) ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   • 2.1) Pokaždé účel, rozsah a Údaje Zákazníka zpracovávané Správcem vyplývají ze souhlasu Zákazníka nebo právních předpisů a jsou zpřesněny opatřeními přijatými ze strany Zákazníka Internetového Obchodu. Například, pokud si Zákazník během objednávky vybere osobní odběr místo doručení kurýrem, jsou jeho Osobní Údaje zpracovávány za účelem uzavření a realizace Kupní Smlouvy, ale již nebudou předány přepravci zajišťujícímu doručení zásilek z pověření Správce.
   • 2.2) Osobní Údaje Zákaníka budou zpracovány Správcem zejména za účelem:
    • a) uzavření a realizace Kupní Smlouvy nebo Dohody o poskytnutí služeb (např. Účet)
    • b) přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce
    • c) pro potřeby soutěží, zvláště pak volby vítěze soutěže a předání výher.
   • 2.3) Pro jiné (další) účely mohou být Osobní Údaje Zákazníka zpracovávány na základě dobrovolného souhlasu a platných právních předpisů
   • 2.4) Možní příjemci Osobních Údajů zákazníka:
    • a) v případě Zákazníka, který vybere pro doručení zásilky z Internetového Obchodu poštu nebo kurýrní službu, poskytne Správce shromažděné Osobní Údaje Zákazníka konkrétnímu přepravci nebo prostředníkovi majícímu na starosti doručení zásilky jménem Správce.
    • b) v případě Zákazníka, který vybere pro uhrazení Objednávky učiněné v Internetovém Obchodě platební metodu elektronickou formou nebo platební kartou, poskytne Správce shromažděné Osobní Údaje Zákazníka konkrétnímu subjektu realizujícímu tyto platby pro Internetový Obchod.
   • 2.5) Správce může zpracovávat následující Osobní Údaje Zákazníků:
    • a) využívajících Internetový Obchod: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa bydliště / působení / sídla (pokud se liší od doručovací), číslo bankovního účtu. V případě Zákazníka, který není spotřebitelem může Správce kromě toho zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Zákazníka.
    • b) při vyplnění údajů požadovaných formulářem Facebook Lead Ads Uživatel poskytuje Správci uvedené Osobní Údaje, které mohou obsahovat zvláště: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
    • c) vyplněním údajů půožadovaných formulářem aplikací umožňujících Správci spravování v rámci Servisu Facebook reklamních kampaní/soutěží Uživatel poskytuje Správci uvedené ve formuláři Osobní Údaje, které mohou obsahovat zvláště: jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, velikost obuvi.
   • 2.6) Poskytnutí Osobních Údajů Zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a realizace Kupní Smlouvy, a k jejímu vyúčtování.
   • 2.7) Poskytnutí Osobních Údajů může být nezbytné pro uzavření a realizaci Dohody o poskytnutí Služeb. Vždy, je však rozsah potřebných údajů pro uzavření příslušné smlouvy uvedený v rámci jiných komunikačních kanálů nebo v Obchodních podmínkách.
   • 2.8) Podkladem pro zpracovávání Osobních Údajů Zákazníka je realizace smlouvy, ve které vystupuje jako smluvní strana nebo plnění požadavků Zákazníka před uzavřením Smlouvy. V případě zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb Správce je důvodem k takovému zpracování splnění právně legitimních cílů sledovaných Správcem. Jako právně legitimní cíl je považován zejména přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Správce.
   • 2.9) Správce může zpracovávat také informace týkající se preferencí Zákazníka, které mohou mít někdy charakter Osobních Údajů a byly předány Správci dobrovolně, zvláště za účelem služeb Aplikace, včetně vymezení nabízených Výrobků v konkrétní velikosti (např. velikost obuvi) nebo konkrétní kategorie (např. Výrobky pánské/dámské/dětské).
   • 2.10) Za účelem spuštění služeb Aplikace spočívajících na skenování a zapisování čárových kódů výrobků, zapisování informací umožňujících spuštění Aplikace v off-line módu. Správce může získat se souhlasem Zákazníka přístup do následujících oblastí mobilního zařízení Zákazníka:
    • a) fotoaparát;
    • b) pamět zařízení.
  • 3) PRÁVO KE KONTROLE, PŘÍSTUPU K VLASTNÍM ÚDAJŮM A MOŽNOSTI JEJICH ÚPRAVY
   • 3.1) Zákazník má právo přístupu ke svým Osobním Údajům a možnosti jejich úpravy v rozsahu ustanovení § 12
   • 3.2) Každý má práva vymezená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání Osobních údajů, právo provést v nich opravy, zablokovat je nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. Každá osoba má možnost uplatnění práv dle zákona o ochraně osobních údajů, zejména práva k přístupu ke svým vlastním osobním údajům, práva požadování jejich aktualizace, opravy nebo vymazání, a také právo vnést námitku v případech uvedených v ustanoveních uvedeného zákona.
   • 3.3) Zákazník je dále oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním Osobních Údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Správci.
   • 3.4) V případě podezření na porušení svých práv je Zákazník oprávněn se obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 (www.uoou.cz).
  • 4) OBCHODNÍ INFORMACE
   • 4.1) Správce má technickou možnost vzdálené komunikace se Zákazníkem (např. e-mailové zprávy).
   • 4.2) Obchodní informace spojené s obchodní činností Správce nebo subjektů, které s ním spolupracují, mohou být zasílány pouze souhlasem Zákazníka, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti)“.
   • 4.3) Pro realizaci odesílání obchodních informací mohou být údaje zpracovávané i za účelem marketingových produktů a služeb subjektů, se kterými Správce spolupracuje.
   • 4.4) Obchodní informace budou zasílána Správcem prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků dle zákona o některých službách informační společnosti, a to zejména pro účely propagační a marketingové, analytické a statistické a za účelem účasti Zákazníka v marketingových soutěžích pořádaných Správcem.
   • 4.5) Obchodní informace budou zasílány Správcem po dobu trvání aktivního Účtu Zákazníka, případně po dobu nutnou pro účely poskytování služeb Správcem, resp. do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních informací.
   • 4.6) Zákazník je oprávněn v souladu s ustanovením § 7 zákona o některých službách informační společnosti kdykoli odmítnout souhlas se zasíláním obchodních informací.
   • 4.7) V případě podezření na porušení svých práv je Zákazník oprávněn se obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 (www.uoou.cz).
  • 5) SOUBORY COOKIES
   • 5.1) Internetový Obchod využívá technologii ukládající a získávající přístup k informacím na počítači nebo na jiném zařízení Zákazníka připojeným k síti (zejména s použitím souborů cookies) za účelem poskytování Zákazníkovi maximálního pohodlí při nakupování přes Internet, a to jak pro statistické účely, tak kvůli přizpůsobení zájmům Zákazníka zasílaných reklamních nabídek včetně reklam partnerů a inzerentů Správce. Údaje týkající se návštěvy v podobě názvu domény webové stránky, ze které byl Zákazník připojen k Internetovému Obchodu, včetně Aplikace, druhu prohlížeče, druhu operačního systému, adresy IP, jiných informací přenášených prostřednictvím protokolu http, mohou být zapisovány automaticky během návštěvy Zákazníka. Kromě toho může Správce zpracovávat provozní údaje nebo informace o umístění zařízení, jehož prostřednictvím byly otevřen Internetový Obchod.
   • 5.2) Soubory cookie to jsou malé datové soubory, odesílané serverem a zapisovány v zařízení Zákazníka (obvykle na pevném disku počítače nebo mobilním zařízení). Shromažďují se v něm informace, které může Internetový Obchod potřebovat k přizpůsobení se způsobu jeho používání Zákazníkem a k shromažďování statistických údajů týkajících se Internetového obchodu, např. jaké stránky byly navštíveny, jaké části byly uloženy a také údaje o doméně poskytovatele internetových služeb nebo země původu návštěvníka bez zapisování žádných údajů ohledně identifikace Zákazníka, a to i přes to, že tyto informace mohou mít někdy povahu Osobních Údajů, to znamená údajů umožňujících připsání určitého chování konkrétnímu uživateli. Technologie zapisující a získávající přístup k identitě Zákazníka umožňuje fungování Aplikace v off-line módu a zapisování preferencí napřihlášeného zákazníka. Aplikace si uchovává aktuální identifikátor Zákazníka do okamžiku přihlášení se Zákazníka do Aplikace, změny okna Aplikace na Internetový Obchod působící v jiném státu nebo odinstalace (odstranění) Aplikace z mobilního zařízení.
   • 5.3) Soubory cookies používané Internetovým Obchodem slouží především k přizpůsobení jejich obsahu k preferencím uživatele a navýšení použitelnosti a personalizace obsahu webových stránek.
   • 5.4) Soubory cookies používíané Internetovým Obchodem jsou neškodné jak pro Zákazníka, tak pro počítač / konečné zařízení používané Zákazníkem, proto doporučujeme jejich nezakazování v prohlížečích. Internetový Obchod používá dva typy souborů cookies: relační, které jsou zapsány na počítači nebo přenosném zařízení Zákazníka do okamžiku odhlášení se z internetové stránky nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče) a trvalé, které jsou uchovávány na zařízení Zákazníka po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich manuálního odstranění na internetovém prohlížeči.
   • 5.5) Soubory cookies používané Internetovým Obchodem:
   • Typ Popis Příklad Doba vypršení
    Nezbytné Jejich přítomnost je nezbytná pro správnou funkci webových stránek. Umožnují vhodnou reakci na akci Zákazníka. Frontend
    Frontend_cid
    1 den
    1 den
    Funkčnosti Zapisují preference Zákazníka. PAGECACHE_ENV
    Cookies_accepted
    Snow_cache_timestamp_1
    Snowmessage
    store
    1 den
    1 rok
    relace
    1 rok
    1 rok
    Vnější Používané pro interní účely: umožní nám zlepšit webové stránky na základě způsobu jejich používání Zákazníky. _zlcmid
    _ga
    _gat
    __utmz
    __utma
    __utmb
    __utmc
    1 rok
    2 roky
    1 den
   • 5.6) Více informací na téma souborů cookies používaných Google Analytics – webový nástroj používaný Internetovým Obchodem k analýze statistik webových servisů (mj. Reportů demografických údajů a zájmů), nachází se v „Ochraně osobních údajů Google Analytics“..
   • 5.7) Zákazník může změnit způsob používání souborů „cookies“ prohlížečem nebo Aplikací, včetně zablokování nebo odstranění těch, které souvisí s Internetovým obchodem (a jiných webových stránek). Za tímto účelem je třeba změnit nastavení prohlížeče nebo Aplikace. Způsoby odstranění se liší dle používaného webového prohlížeče. Informace ohledně způsobu odstranění souborů cookies měly by být umístěny v záložce „Pomoc“ příslušného webového prohlížeče.
   • 5.8) Například v prohlížeči Inetrnet Explorer soubory cookies lze upravovat z nabídky: Nářadí -> Možnosti internetu -> Soukromí; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nářadí -> Možnosti -> Soukromí; zatímco v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Pokročilé nastavení -> Soukromí -> Nastavení obsahu -> Soubory cookies. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na používané verzi prohlížeče.
   • 5.9) Podrobné informace o nastavení souborů cookies na mobilním telefonu nebo jiném přenosném zařízení lze nalézt v příručce uživatele / instrukci obsluhy telefonu nebo mobilního zařízení.
   • 5.10) Omezení používání souborů cookies na konkrétním zařízení znemožňuje nebo výrazně omezuje řádné využívání Internetového Obchodu, například je spojeno s nemožností zachování relace přihlášení.
  • 6) KONTAKT SE SPRÁVCEM
   • 6.1) Zákazník se může kdykoliv přímo se spojit se Správcem zasláním příslušné písemné nebo elektronické zprávy na adresu Správce uvedené v odst. 1., nebo telefonicky na číslo uvedéné tamtéž nebo v rámci Servisu Facebook.
   • 6.2) Správce uchovává korespondenci se Zákazníkem pro statistické účely a co nejlépe a co nejdříve reaguje na otázky, také z hlediska reklamačních řízení a přijatých rozhodnutí a základě zpráv o možných administrativních zásazích na určeném účtu. Adresy a údaje shromažďovány tímto způsobem nebudou použity pro komunikaci se Zákazníkem k jinému účelu než k realizaci objednávky.
   • 6.3) Pokud se Zákazník zkontaktuje s námi za účelem provedení určitých činností (např. podání reklamace) pomocí formuláře, může Správce opětovně požádat Zákazníka o sdělení údajů, včetně osobních, např. ve formě jména, příjmení, emailové adresy atd., za účelem potvrzení identity Zákazníka a umožnění zpětného kontaktu se Zákazníkem v konkrétním případě. Výše uvedené se týká stejných údajů, včetně osobních, které byly dříve poskytnuty Zákazníkem a s kterých zpracováním souhlasil. Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné ke zrealizování činnosti nebo k získání informací, o které má Zákazník zájem.
  • 7) BEZPEČNOST
   • 7.1) Správce používá technické a organizační opatření zajišťující ochranu zpracování Osobních údajů přiměřené rizikům a kategoriím údajů zahrnutých do ochrany, zvláště pak zajišťuje údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, převzetí neoprávněnou osobou, zpracováním s porušením stávajících předpisů a také změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
   • 7.2) Správce vhodným způsobem poskytuje následující technická opatření bránící získávání a úpravě nepovolanými osobami Osobních Údajů zaslaných elektronickou cestou:
    • a) Zajištění souborů dat proti neoprávněnému přístupu.
    • b) Certifikát SSL na stránkách Internetového Obchodu, na kterých jsou poskytovány údaje Zákazníků.
    • c) Šifrování údajů potřebných k autorizaci Zákazníka.
    • d) Přístup k účtu pouze po zadání individuálního loginu a hesla.
    • e) Každý Zákazník však nese odpovědnost za uchování svého individuálního loginu a hesla a dalších údajů o Účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci.
  • 8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   • 8.1) Internetový obchod může nabízet odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzývá, aby po otevření jiných webových stránek se Zákazník seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů k nim uvedeným. Tyto Zásady se týkají pouze daných činností internetového obchodu eobuv.cz. Správce není propojen s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na webové stránky eobuv.cz nebo na které odkazují eobuv.cz, ani k nim není přidružen. Správce výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na webové stránky eobuv.cz nebo na které odkazují webové stránky eobuv.cz. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují webové stránky eobuv.cz, protože tyto webové stránky a zdroje třetí strany vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoli produktů nebo služeb, ani jsme neučinili žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně, nikoli výlučně, kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem.
   • 8.2) Správce si vyhrazuje právo v budoucnu změnit tyto Zásady – může to nastat kromě jiného z následujících důležitých důvodů:
    • a) změny stávajících platných předpisů, zejména v rámci ochrany Osobních Údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronickou cestou anebo upravujících práva spotřebitelů, ovlivňujících naše práva a povinnosti nebo práva a povinnosti Zákazníka;
    • b) rozvoj funkčnosti nebo elektronických služeb závislý na pokroku internetové technologie, včetně použití/zavedení nových technologických nebo technických řešení ovlivňujících rozsah Zásad.
   • 8.3) Správce vždy umístí na stránkách Internetového Obchodu a v Aplikaci informaci týkající se změn v Zásadách. Při každé nové verzi Zásad bude uvedeno nové datum.
   • 8.4) V případě pochybností nebo rozporu mezi Zásadami a souhlasem poskytnutým Zákazníkem bez ohledu na pravidla Zásad jsou vždy základem ke stanovování rámce činností je souhlas poskytnutý Zákazníkem a právní předpisy. Tento dokument je však obecného charakteru, slouží pouze pro informaci (není smlouvou nebo pravidlem).
   • 8.5) Tato verze Zásad platí od dne 13.11.2017.
Nahoru
Tato stránka používá cookies. Přečtěte si více o záměru jejich použití a změně nastavení ve svém prohlížeči. Prohlížením této stránky souhlasíte na používání cookies, shodně s aktuálním nastavením prohlížeče.
«
»