ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a souborů cookies
  internetového obchodu eobuv.cz

  • 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
   • 1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového Obchodu (dále jen "Zásady") jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Zákazníky Internetového Obchodu.
   • 1.2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového Obchodu je společnost eobuwie.pl SA se sídlem v Zelené hoře (Adresa a korespondenční adresa: ul Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra), zapsána v Národním soudním registru Zielona Gora, vedeného okresním soudem v Zielona Góra, VIII. obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000541722; NIP (DIČ): 9291353356; Regon (IČO): 970569861; se základním kapitálem ve výši: 2 000 000 zł, plně splaceném; e-mail: info@eobuwie.pl, fax +48 68 419 02 77; Kontaktní telefonní číslo: (+48) 68 422 84 04, 0801 002 024 507 599 050, informační linka ČR: info@eobuv.cz, tel. 480023835 (sazba rovna běžnému hovoru – dle ceníku příslušného operátora), - dále jen „Správce" ,jenž je zároveň Prodávajícím.
   • 1.3. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů”). Osobní údaje jsou data dle ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „Osobní Údaje”);
   • 1.4. Zpracování Osobních Údajů Zákazníků Internetovým Obchodem byly oznámeny Správcem do Veřejného registru zpracování osobních údajů vedených Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00057148.
   • 1.5. Správce se zavazuje obzvlášť pečlivě chránit zájmy subjektů, kterých se údaje týkají a zlvášť garantuje, že zjištěné údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem; shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nejsou podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnými s těmito účely; relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovány a uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu nezbytné nutnou pro dosažení účelu zpracování.
   • 1.6. Všechna slova, fráze a zkratky vyskytující se na této webové stránce a začínající velkým písmenem (např. Prodejci, Internetový Obchod, Elektronická Služba) by měly být chápány v souladu s definicí obsaženou v Obchodních Podmínkách Internetového Obchodu, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu eobuv.cz.
  • 2. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   • 2.1. Pokaždé účel, rozsah a údaje zákazníka zpracovávané Správcem vyplývají ze souhlasu Zákazníka nebo právních předpisů a jsou zpřesněny opatřeními přijatými ze strany zákazníka internetového obchodu. Například, pokud si Zákazník během objednávky vybere osobní odběr místo doručení kurýrem, jsou jeho Osobní Údaje zpracovávány za účelem uzavření a realizace Kupní Smlouvy, ale již nebudou předány přepravci zajišťujícímu doručení zásilek z pověření Správce.
   • 2.2. Osobní Údaje Zákaníka budou zpracovány Správcem zejména za účelem:
    • a. provozování Internetového Obchodu,
    • b. uzavření a realizace Kupní Smlouvy nebo Dohody o poskytnutí služeb (např. Účet), a
    • c. k obchodním a marketingovým potřebám Správce včetně nabízení obchodu a služeb.
   • 2.3. Osobní Údaje Zákazníka mohou být zpracovávány také k zasílání obchodních sdělení Zákazníkovi prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to zejména pro účely analytické a statistické, propagační a marketingové a za účelem účasti Zákazníka v marketingových soutěžích pořádaných Správcem.
   • 2.4. Osobní Údaje budou zpracovávány Správcem po dobu trvání aktivního Účtu Zákazníka, případně po dobu nutnou pro účely poskytování služeb Správcem, resp. do doby odvolání souhlasu se zrpacováním osobních údajů.
   • 2.5. Osobní Údaje mohou být zpřístupněny či sdělovány třetím osobám, a to zejména osobám ovládajícím Správce, osobám ovládaným stejnou osobou jako jsou osoby ovládající Správce, osobám ovládaným Správcem a osobám na základě smluvního ujednání se Správcem (dále jen „Příjemci“). Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.
    • Možní příjemci Osobních Údajů zákazníka:
    • a. v případě Zákazníka, který vybere pro doručení zásilky z Internetového Obchodu poštu nebo kurýrní službu, poskytne Správce shromažděné Osobní Údaje Zákazníka konkrétnímu přepravci nebo prostředníkovi majícímu na starosti doručení zásilky jménem Správce.
    • b. v případě zákazníka, který vybere pro uhrazení objednávky učiněné v Internetovém Obchodě platební metodu elektronickou formou nebo platební kartou, poskytne Správce shromažděné Osobní Údaje Zákazníka konkrétnímu subjektu realizujícímu tyto platby pro Internetový Obchod. Správce může zpracovávat veškeré Osobní Údaje, které Zákazník uvede při uzavření Kupní Smlouvy, případně v registračním formuláři k založení Účtu v Internetovém Obchodu a při každé jeho aktualizaci, zejména v rozsahu uvedení: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa bydliště / působení / sídla (pokud se liší od doručovací), číslo bankovního účtu. V případě Zákazníka, který není spotřebitelem může Správce kromě toho zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Zákazníka. Dále může Správce zpracovávat tzv. Programová data, která slouží k identifikaci Zákazníka, a to v rozsahu přístupových údajů k Účtu, zákaznického čísla Účtu, data transakce (nákupu), identifikace nakoupeného zboží včetně počtu kusů zboží a celkové ceny za položku.
   • 2.6. Poskytnutí Osobních Údajů Zákazníkem je dobrovolné.
   • 2.7. Poskytnutí Osobních Údajů může být nezbytné pro uzavření a realizaci Dohody o poskytnutí Služeb. Vždy, je však rozsah potřebných pro uzavření příslušné smlouvy údajů uvedený buď na stránkách Internetového Obchodu nebo v Obchodních podmínkách.
   • 2.8. Podkladem pro zpracovávání Osobních Údajů Zákazníka je realizace smlouvy, ve které vystupuje jako smluvní strana nebo plnění požadavků Zákazníka před uzavřením smlouvy. V případě zpracovávání údajů pro účely přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb Správce je důvodem k takovému zpracování splnění právně legitimních cílů sledovaných Správcem. Jako právně legitimní cíl je považován zejména přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb Správce.
  • 3. PRÁVO KE KONTROLE, PŘÍSTUPU K VLASTNÍM ÚDAJŮM A MOŽNOSTI JEJICH ÚPRAVY
   • 3.1. Zákazník má právo přístupu ke svým Osobním Údajům a možnosti jejich úpravy v rozsahu ustanovení § 12 a dále práva vymezená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání Osobních údajů, právo provést v nich opravy, zablokovat je nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. Každá osoba má možnost uplatnění práv dle zákona o ochraně osobních údajů, zejména práva k přístupu ke svým vlastním osobním údajům, práva požadování jejich aktualizace, opravy nebo vymazání, a také právo vnést námitku v případech uvedených v ustanoveních uvedeného zákona.
   • 3.2. Zákazník je dále oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním Osobních Údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Správci.
   • 3.3. V případě podezření na porušení svých práv je Zákazník oprávněn se obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 (www.uoou.cz).
  • 4. OBCHODNÍ INFORMACE
   • 4.1. Správce má technickou možnost vzdálené komunikace se Zákazníkem (např. e-mailové zprávy).
   • 4.2. Obchodní informace spojené s komerční činností Správce nebo subjektů, které s ním spolupracují, mohou být zasílány souhlasem Zákazníka, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti)“, na veškeré kontakty, které Zákazník uvedl při uzavření Kupní Smlouvy, případně v registračním formuláři k založení Účtu v Internetovém Obchodu a při každé jeho aktualizaci.
   • 4.3. Obchodní informace budou zasílána Správcem prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků dle zákona o některých službách informační společnosti, a to zejména pro účely propagační a marketingové, analytické a statistické a za účelem účasti Zákazníka v marketingových soutěžích pořádaných Správcem.
   • 4.4. Obchodní informace budou zasílány Správcem po dobu trvání aktivního Účtu Zákazníka, případně po dobu nutnou pro účely poskytování služeb Správcem, resp. do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních informací.
   • 4.5. Zákazník je oprávněn v souladu s ustanovením § 7 zákona o některých službách informační společnosti kdykoli odmítnout souhlas se zasíláním obchodních informací.
   • 4.6. V případě podezření na porušení svých práv je Zákazník oprávněn se obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 (www.uoou.cz).
  • 5. SOUBORY COOKIES
   • 5.1. Na stránkách Internetového Obchodu využíváme technologii ukládající a získávající přístup k informacím na počítači nebo na jiném zařízení Zákazníka připojeným do sítě (zejména s použitím souborů cookies) za účelem poskytování Zákazníkovi maximálního pohodlí při nakupování přes Internet, a to jak pro statistické účely, tak kvůli přizpůsobení zájmům Zákazníka zasílaných reklamních nabídek včetně reklam partnerů a inzerentů Správce. Údaje týkající se návštěvy v podobě názvu domény webové stránky, ze které byl Zákazník připojen na stránky Internetového Obchodu, druhu prohlížeče, druhu operačního systému, adresy IP, jiných informací přenášených prostřednictvím protokolu http, mohou být zapisovány automaticky během návštěvy Zákazníka na stránkách Internetového obchodu. Kromě toho může Správce zpracovávat provozní údaje nebo informace o umístění zařízení, jehož prostřednictvím byly otevřeny stránky Internetového Obchodu.
   • 5.2. Soubory cookie to jsou malé datové soubory, odesílané serverem a zapisovány v zařízení Zákazníka (obvykle na pevném disku počítače). Shromažďují se v něm informace, které mohou stránky Internetového Obchodu potřebovat k přizpůsobení se způsobu jeho používání Zákazníkem a k shromažďování statistických údajů týkajících se stránky Internetového obchodu, např. jaké stránky byly navštíveny, jaké části byly uloženy a také údaje o doméně poskytovatele internetových služeb nebo země původu návštěvníka bez zapisování žádných údajů ohledně identifikace Zákazníka, a to i přes to, že tyto informace mohou mít někdy povahu Osobních Údajů, to znamená údajů umožňujících připsání určitého chování konkrétnímu uživateli.
   • 5.3. Soubory cookies používané na stránkách Internetového Obchodu slouží především k přizpůsobení obsahu stránek k preferencím uživatele a navýšení použitelnosti a personalizace obsahu webových stránek.
   • 5.4. Soubory cookies používíané na stránkách Internetovéh Obchodu jsou neškodné jak pro Zákazníka, tak pro počítač / konečné zařízení používané Zákazníkem, proto doporučujeme jejich nezakazování v prohlížečích. Soubory cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies na stránkách Internetového Obchodu nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů k Účtu. Na stránkách Internetového Obchodu jsou dva typy souborů cookies: relační, které jsou zapsány na počítači nebo přenosném zařízení Zákazníka do okamžiku odhlášení se z internetové stránky nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče) a trvalé, které jsou uchovávány na zařízení Zákazníka po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich manuálního odstranění na internetovém prohlížeči.
   • 5.5. Soubory cookies používané na stránkách Internetového Obchodu:
   • Typ Popis Příklad Doba vypršení
    Nezbytné Jejich přítomnost je nezbytná pro správnou funkci webových stránek. Umožnují vhodnou reakci na akci zákazníka. Frontend
    Frontend_cid
    1 den
    1 den
    Funkčnosti Zapisují preference zákazníka. PAGECACHE_ENV
    Cookies_accepted
    Snow_cache_timestamp_1
    Snowmessage
    store
    1 den
    1 rok
    relace
    1 rok
    1 rok
    Vnější Používané pro interní účely: umožní nám zlepšit webové stránky na základě způsobu jejich používání Zákazníky. _zlcmid
    _ga
    _gat
    __utmz
    __utma
    __utmb
    __utmc
    1 rok
    2 roky
    1 den
   • 5.6. Další skupinu představují soubory cookies třetích stran (např. Goodle Analytics pro analýzu návštěvnosti dané kontréktní webové stránky č určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na stránkách Internetového Obchodu provozovány). Tyto soubory cookies jsou řízeny třetími stranami a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Více informací na téma souborů cookies používaných Google Analytics – webový nástroj používaný Internetovým Obchodem k analýze statistik webových servisů (mj. Reportů demografických údajů a zájmů), nachází se v „Ochraně soukromí Google Analytics“..
   • 5.7. Zákazník může změnit způsob používání souborů „cookies“ prohlížečem, včetně zablokování nebo odstranění těch, které vznikly na stránkách Internetového obchodu (a jiných webových stránkách). Za tímto účelem je třeba změnit nastavení prohlížeče. Způsoby odstranění se liší dle používaného webového prohlížeče. Informace ohledně způsobu odstranění souborů cookies měly by být umístěny v záložce „Pomoc“ příslušného webového prohlížeče.
   • 5.8. Například v prohlížeči Inetrnet Explorer soubory cookies lze upravovat z nabídky: Nářadí -> Možnosti internetu -> Soukromí; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nářadí -> Možnosti -> Soukromí; zatímco v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Pokročilé nastavení -> Soukromí -> Nastavení obsahu -> Soubory cookies. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na používané verzi prohlížeče.
   • 5.9. Informace o nastavení souborů cookies na mobilním telefonu nebo jiném přenosném zařízení lze nalézt v příručce uživatele / instrukci obsluhy telefonu nebo mobilního zařízení.
   • 5.10. Omezení používání souborů cookies na konkrétním zařízení znemožňuje nebo výrazně omezuje řádné využívání stránek Internetového Obchodu, například je spojeno s nemožností zachování relace přihlášení.
  • 6. KONTAKT SE SPRÁVCEM
   • 6.1. Zákazník se může kdykoliv přímo se spojit se Správcem zasláním příslušné písemné nebo elektronické zprávy na adresu Správce uvedené v odst. 1.
   • 6.2. Správce uchovává korespondenci se Zákazníkem pro statistické účely a co nejlépe a co nejdříve reaguje na otázky, také z hlediska reklamačních řízení a přijatých rozhodnutí a základě zpráv o možných administrativních zásazích na určeném účtu. Adresy a údaje shromažďovány tímto způsobem nebudou použity pro komunikaci se Zákazníkem k jinému účelu než k realizaci objednávky.
   • 6.3. Pokud se Zákazník zkontaktuje s námi za účelem provedení určitých činností (např. podání reklamace) pomocí formuláře, může Správce opětovně požádat Zákazníka o sdělení údajů, včetně osobních, např. ve formě jména, příjmení, emailové adresy atd., za účelem potvrzení identity Zákazníka a umožnění zpětného kontaktu se Zákazníkem v konkrétním případě. Výše uvedené se týká stejných údajů, včetně osobních, které byly dříve poskytnuty Zákazníkem a s kterých zpracováním souhlasil. Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné ke zrealizování činnosti nebo k získání informací, o které má Zákazník zájem.
  • 7. BEZPEČNOST
   • 7.1. Správce používá technické a organizační opatření zajišťující ochranu zpracování Osobních údajů přiměřené rizikům a kategoriím údajů zahrnutých do ochrany, zvláště pak zajišťuje údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, převzetí neoprávněnou osobou, zpracováním s porušením stávajících předpisů a také změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
   • 7.2. Správce vhodným způsobem poskytuje následující technická opatření bránící získávání a úpravě nepovolanými osobami Osobních Údajů zaslaných elektronickou cestou:
    • a. Zajištění souborů dat proti neoprávněnému přístupu.
    • b. Certifikát SSL na stránkách Internetového Obchodu, na kterých jsou poskytovány údaje Zákazníků.
    • c. Šifrování údajů potřebných k autorizaci Zákazníka.
    • d. Přístup k účtu pouze po zadání individuálního loginu a hesla.
   • Každý Zákazník však nese odpovědnost za uchování svého individuálního loginu a hesla a dalších údajů o Účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci.
  • 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   • 8.1. Na stránkách internetového obchodu mohou být odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzívá, aby po otevření jiných webových stránek se Zákazník seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů k nim uvedeným. Tyto Zásady se týkají pouze Internetového obchodu eobuv.cz. Správce není propojen s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na webové stránky eobuv.cz nebo na které odkazují eobuv.cz, ani k nim není přidružen. Správce výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na webové stránky eobuv.cz nebo na které odkazují webové stránky eobuv.cz. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují webové stránky eobuv.cz, protože tyto webové stránky a zdroje třetí strany vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoli produktů nebo služeb, ani jsme neučinili žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně, nikoli výlučně, kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem.
   • 8.2. Správce si vyhrazuje právo v budoucnu změnit tyto Zásady – může to nastat kromě jiného z následujících důležitých důvodů:
    • a. změny stávajících platných předpisů, zejména v rámci ochrany Osobních Údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronickou cestou anebo upravujících práva spotřebitelů, ovlivňujících naše práva a povinnosti nebo práva a povinnosti Zákazníka;
    • b. rozvoj funkčnosti nebo elektronických služeb závislý na pokroku internetové technologie, včetně použití/zavedení nových technologických nebo technických řešení ovlivňujících rozsah Zásad.
   • 8.3. Správce vždy umístí na stránkách Internetového Obchodu informaci týkající se změn v Zásadách. Při každé nové verzi Zásad bude uvedeno nové datum.
   • 8.4. V případě pochybností nebo rozporu mezi Zásadami a souhlasem poskytnutým Zákazníkem bez ohledu na pravidla Zásad jsou vždy základem ke stanovování rámce činností je souhlas poskytnutý Zákazníkem a právní předpisy. Tento dokument je však obecného charakteru, slouží pouze pro informaci (není smlouvou nebo pravidlem).
   • 8.5. Tato verze Zásad platí od dne 02.11.2016.
Nahoru
Tato stránka používá cookies. Přečtěte si více o záměru jejich použití a změně nastavení ve svém prohlížeči. Prohlížením této stránky souhlasíte na používání cookies, shodně s aktuálním nastavením prohlížeče.